Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document
  เครื่องสังฆทาน
  กระเช้าของขวัญ
  อัญมณีเครื่องประดับ
  อาหารสุนัข-แมว
  สินค้าอื่นๆ
 
ข่าวการเปิดร้าน สหกรณ์กรุงเทพ จำกัดสินใช้
โดยนายสังข์เวียน ดุละลัมพะ B.Sc. (Arg. Econ.)

     ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัดสินใช้ ตำบลสามยอด จังหวัดพระนคร ได้เริ่มเปิดทำการค้าใน “วันชาติ” คือ
วันที่ 24 มิถุนายน 2483 อันเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยทั้งมวลถือว่าเป็นวันที่ระลึกสำคัญยิ่งของชาติไทย
ในการทำพิธีเปิดร้านสหกรณ์นี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบให้หลวงชำนาญนิติเกษตร์ รัฐมนตรีสั่งราชการ
กระทรวงเกษตราธิการ และอธิบดีกรมที่ดินและโลหกิจ เป็นประธานในการทำพิธี ทั้งนี้ นับว่าเป็นความ
กรุณาและเป็นเกียรติยศอย่างสูงแก่ร้านสหกรณ์

     ในการทำพิธีเปิดร้านนี้ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัดสินใช้ ได้อ่านรายงานกราบเรียน
ท่านรัฐมนตรีผู้เป็นประธาน และท่านรัฐมนตรีได้กล่าวตอบ โดยสรุปได้ดังนี้
 
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2007 Bangkokco-op.com All rights reserved.
183 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3   โทรสาร 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3