About KRUNGDEB CO-OPERATIVE STORE ...

ประวัติการจัดตั้งร้านสหกรณ์ร้านแรก
โดย นายทนุ สาตราภัย Dme.Sc.Pol.

 

     เป็นที่รับรองกันว่าร้านสหกรณ์ร้านแรกของโลก คือ ร้านสหกรณ์ของผู้นำชาวเมืองรอชเดล ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1844 ประวัติการจัดตั้งร้านสหกรณ์นี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นบทเรียนอันแสดงให้เห็นว่า ความพร้อมเพรียง ความพยายาม และความซื่อสัตย์ อาจนำมาซึ่งความสำเร็จอันใหญ่หลวงได้
     ในปี ค.ศ. 1843 ที่เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ มีกรรมกรพวกหนึ่ง ซึ่งส่วนมากเป็นช่างทอผ้า ได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัส เนื่องจากได้รับค่าจ้างต่ำมาก จนกระทั่งไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ได้เคยขอร้องให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้างให้ แต่ก็ไม่สมประสงค์กรรมกรเหล่านี้ได้เคยคิดจะปลีกตัวออกจากโรงงานของนายจ้าง และจะจัดตั้งโรงงานของตนเองขึ้นในทำนองสหกรณ์ผู้ประดิษฐ์ แต่ในไม่ช้าก็ต้องเลิกล้มความตั้งใจนี้เพราะเห็นว่าไม่มีวันสำเร็จได้ เขาเป็นผู้ยากจน จะพยายามสะสมเงินกันเป็นเวลานานสักเท่าใด ก็คงไม่สามารถรวบรวมเงินทุนไว้อย่างเพียงพอได้ เพราะการประกอบงานประดิษฐกรรม เป็นงานที่ต้องการเงินทุนมาก

้านสหกรณ์ของผู้นำชาวเมืองรอชเดล 28 คนนี้ ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.1544 ภายในนามว่า “สมาคมของผู้นำอันเที่ยงธรรมแห่งเมืองรอชเดล” (The Rochdale Society of Equitable Pioneers) ซึ่งมีหลักการดังนี้

     1. ขายของโดยอนุโลมตามราคาท้องตลาด
     2. ขายแต่สินค้าที่มีคุณภาพดี ไม่ปลอมแปลง และใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่เที่ยงตรง
     3. ให้ผู้ซื้อชำระเงินสด
     4. ขายของแก่บุคคลภายนอกได้
     5. ให้รับสมาชิกใหม่โดยไม่จำกัดจำนวน
     6. ให้ใบหุ้นได้ดอกเบี้ยในอัตราตายตัวและค่อนข้างต่ำ
     7. ให้เฉลี่ยเงินกำไรให้แก่สมาชิกตามส่วนแห่งการซื้อ
     8. สมาชิกมีสิทธิเท่ากันในการออกเสียงคือคนละเสียง ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เพศ และจำนวนหุ้น

เมื่อปี 2486 เป็นปีที่ครบรอบร้อยปีของร้านสหกรณ์แห่งเมืองรอชเดล อัลบิน โยฮันสัน (Albin Johansson) ประธานกรรมการสมาคมสหกรณ์แห่งเมืองรอชเดลแห่งประเทศสวีเดน (Kooperativa Forbundet) ได้ขอร้องให้นักสหกรณ์ทั่วโลกทำการฉลองรอบร้อยปีให้สมเกียรติ ขอให้นักสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสหกรณ์รุ่นเยาว์เดินทางไปยังเมืองรอชเดล เป็นการไปเยี่ยมและให้เกียรติแก่สถานที่ ซึ่งเคยเป็นที่ต้องของร้านสหกรณ์ร้านแรก (ตั้งแต่ปี ค.ศ.1925) สถานที่นี้ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์การสหกรณ์) และทั้งขอให้นักสหกรณ์ทั้งหลาย ช่วยกันจัดสร้างอนุสาวรีย์ให้แก่ผู้นำแห่งเมืองรอชเดล ให้เป็นการสมกับคุณความดีที่ผู้นำ ได้ทำให้แก่โลก


วัตถุประสงค


วัตถุประสงค์ สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์
ด้วยกันในข้อต่อไปนี้
(1) จัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย และอำนวยบริการแก่สมาชิกตามที่เห็นสมควร
(2) ช่วยจำหน่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
(3) ส่งเสริมการศึกษาและความรู้ทางสหกรณ์ รวมทั้งการขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของ
ต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
(4) ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัดทรัพย์ การช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
(5) รับฝากเงินจากสมาชิก
(6) ร่วมมือกับสหกรณ์และสถาบันที่เกี่ยวกับสหกรณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ ในอันที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
(7) จัดให้มีหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ เพื่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสมาชิกและครอบครัว
(8) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ยืม หรือเช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่า จำนอง หรือสิทธิการเช่าซื้อ
จำนอง จำนำ ขาย หรือ จำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(9) ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่น หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(10) ซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์
(11) จัดหาทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่บัญญัติ
ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์


Copyright © 2007 Bangkokco-op.com All rights reserved.
183 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3   โทรสาร 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3